Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

IndywidualizacjaCel projektu
Nasza Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła realizację projektu systemowego pod nazwą „Przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Brzeźnica”

Program skierowany jest do najmłodszych uczniów. Umożliwi on przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III.

Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe projektu:
1. Poprawa umiejętności czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych
2. Zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy
3. Wzrost dostępności do zajęć korekcyjnych;
4. Zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo;

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone