Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Inicjatywy i projektySzkoła Bez Przemocy

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu społecznego "Szkoła bez przemocy" w roku szkolnym 2007/2008. Zobowiązujemy się przestrzegać zasad Kodeksu "Szkoły bez przemocy" oraz angażując całą społeczność szkolną budować system przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole.


Kolejny rok szkolny jest kontynuacją podejmowanych przez nas działań w zakresie przeciwdziałania przemocy. Oprócz typowych zadań wynikających z obowiązków nauczyciela- wychowawcy / diagnozowanie środowiska uczniów, indywidualne rozmowy z uczniami rodzicami, szybkie i konsekwentne reagowanie na wszelkie nawet najmniejsze przejawy przemocy, ukazywanie pozytywnych wzorców / nasze działania ukierunkowane są m.in. na:


1. Integrowanie całej społeczności szkolnej / nauczycieli, rodziców i uczniów / poprzez wspólne organizowanie imprez /ogniska, piknik rodzinny, jasełka, mikołajki, wigilie klasowe

2. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego: wycieczki, zielone szkoły, wyjazdy na basen, do kina,teatru

3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych: koło rekreacyjno - sportowe, koło dziennikarskie redagujące szkolną gazetkę, koło języka angielskiego, koło teatralne, szkolny radiowęzeł, koło przyrodnicze

4. Zorganizowanie tygodnia profilaktycznego pod hasłem "STOP AGRESJI", w ramach którego przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny, prezentacja materiałów dotyczących agresji, jej źródeł i sposobów reagowania na jej przejawy, zajęcia dotyczące asertywności przeprowadzone na godzinach wychowawczych, ankieta przeprowadzona wśród uczniów, prezentacja klas na apelu podsumowującym - scenki profilaktyczne

5. Wykorzystywanie w pracy wychowawczej elementów programu profilaktycznego ,"SAPER -czyli jak rozminować agresję"

6. Prelekcje dla rodziców przygotowywane przez wychowawców /agresja, relacje panujące w rodzinie/

7. Dni otwarte dla rodziców organizowane w każdą pierwszą środę miesiąca

8. Profilaktyczne spektakle teatralne

9. Szczegółowa analiza zachowania uczniów, odnotowywanie wszystkich spostrzeżeń w klasowych zeszytach uwag

10. Dyżury uczniów podczas przerw w szatni oraz w toaletach

11. Organizowanie w szkole konkursów wiedzowych, artystycznych sportowych oraz udział w konkursach pozaszkolnych


KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY


1. Szkoła jest wspólnotą. Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.
sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone