Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Inicjatywy i projektyProjekt Comenius

Projekt Comenius


Od początku tego roku szkolnego 2008/2009 rozpoczęliśmy współpracę międzynarodową w ramach projektu Comenius.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani mgr Marta Wolińska- nauczyciel języka angielskiego.

Naszymi partnerami są szkoły z:

Niemiec,
Wielkiej Brytanii,
Francji,
Szwecji.

Projekt Comenius będziemy ralizowac przez dwa lata szkolne. Wprowadzi on uczniów do poznania ich własnego dziedzictwa kulturowego,rozumienia lokalnych i globalnych zadań związanych z ekologią we wszystkich krajach w naszym partnerstwie .Wymieniając się informacjami na temat jedzenia spożywanego w różnych krajach , dzieci nauczą się dostrzegać podobieństw i różnic w zakresie tradycji kulinarnych. Uczniowie poznają słownictwo , które ma związek z różnymi zwyczajami związanymi z jedzeniem. Zwrócą uwagę na klimat , który w różnych regionach może oddziaływać na żywność uprawianą i spożywaną w danym regionie. Uczniowie dowiedzą się jak zmiany we współczesnej technologii poszerzyły możliwość uprawiania ziemi w porównaniu z przeszłością co być może miało negatywny wpływ na lokalne i globalne środowisko jak i klimat. Będziemy kłaść nacisk na to jak ważne jest podejmowanie odpowiednich decyzji związanych z naszym zdrowym stylem życia, który będzie miało wpływ na nasze dalsze życie, a także na środowisko wokół nas. Podczas wizyt , nauczyciele zwrócą uwagę jak uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdołają promować najbardziej efektywne uczenie się.

Uczestnictwo w projekcie mobilizuje do aktywności, kreatywności, rozszerzania horyzontów myślowych i poznawczych, likwidowania stereotypów w postrzeganiu innych nacji. Coraz ściślejsze kontakty personalne mają być mobilizacją do poznawania języków partnerów i korzystania z nowoczesnej technologii informatyczno - komunikacyjnej. Projekt ma też aspekt lokalny - konsolidacji całej społeczności szkolnej, szansy promocji siebie, szkoły i środowiska lokalnego.

Szczegółowe cele projektu:

Wszystkie szkoły chcą:

- promować wiedzę dotyczącą innego spojrzenia na kulturę spoza własnego środowiska poprzez dzielenie się informacjami ze szkołami partnerskimi, używanie ICT oraz uczestniczenie w wyjazdach zagranicznych. W szkołach partnerskich priorytetem jest edukacja zdrowotna/ żywienie i klimat.
- promować i rozwijać umiejętności językowe( dorosłych i dzieci) poprzez poszerzanie słownictwa związanego z powitaniami i jedzeniem w językach wszystkich partnerów ,aby zarówno dzieci jak i dorośli potrafili zamawiać posiłki i pozdrawiać ludzi z uczuciem pewności siebie w każdym kraju partnerskim. Aby mogło to zostać zrealizowane uczniowie z każdego kraju wymienią się swoimi pracami.
- kształtować otwartość na inne kultury i wyrażane opinie poprzez zastosowanie informacji zwrotnej od uczniów i dorosłych . Poprzez prezentacje,apele i pokazy będą w stanie " wczuć się" w inną kulturę nawet jeśli nie będą brali udziału w wizycie zagranicznej.

Wpływ projektu na nauczycieli, uczniów, środowisko szkolne:

- pobudzanie aktywności członków społeczności szkolnej do działań na różnych płaszczyznach współpracy;
- ukazanie społeczności szkolnej pozytywnych stron edukacji europejskiej;
- motywowanie uczestników projektu do nauki języków obcych;
- poznanie i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjnych dostępnych na rynku europejskim.

Działania, które zostaną podjęte w ramach projektu:

- zbieranie informacji na temat projektu;
- gromadzenie odpowiednich materiałów i dokumentacji na temat projektu;
- powołanie grupy nauczycieli uczestniczących w projekcie i koordynujących pracę nad nim;
- praca nad projektem w podgrupach przedmiotowych;
- popularyzacja programów Comenius wśród uczniów i rodziców;
- zachęcanie uczniów, nauczycieli i rodziców do nauki języków obcych;
- korespondencja, wymiana doświadczeń, materiałów, informacji pomiędzy szkołami partnerskimi.

Materialne rezultaty końcowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

- produkt końcowy, książka z przepisami, będzie dostępna dla naszych lokalnych społeczności w tym samym formacie np. po angielsku i w drugim języku
- strona internetowa projektu;
- książki zawierające podstawowe informacje na temat szkół partnerskich;
- klipy wideo;
- podcasty;
- wywiady utrwalone za pomocą nagrań wideo / aparatu cyfrowego;
- słownik podstawowych wyrazów i zwrotów;
- portfolio uczniów;
- kalendarz szkolnych imprez kulturalnych;
- wystawy fotograficzne;
- wystawy malarstwa i rysunku;
- płyty CD;
- gazetka szkolna;
- "Ściana Comeniusa";

Role i zadania szkół uczestniczących w projekcie:

- koordynatorem projektu jest szkoła z Wielkiej Brytanii;
- wszyscy uczestnicy projektu dążą do realizacji określonych w nim celów;
- szkoły partnerskie mają prawo zgłaszać propozycje dotyczące zadań, form i terminów realizacji poszczególnych zagadnień;
- szkoły partnerskie na bieżąco informują się nawzajem o wszystkich działaniach podjętych w ramach projektu;
- koordynator ma za zadanie koordynować, inicjować, motywować, stymulować oraz ewaluować całość projektu.

Udział uczniów w pracach nad projektem:

- uczniowie są współtwórcami harmonogramu projektu;
- samorząd szkolny przeprowadza wywiady i konsultacje z uczniami szkoły na temat zaplanowanych działań;
- uczniowie aktywnie uczestniczą w pracach nad projektem ( m.in.: redagują gazetkę "Ścianę Comeniusa", przygotowują informacje zamieszczane na internetowych stronach szkoły i projektu);
- aktywność i zaangażowanie zostanie nagrodzone udziałem w wyjazdach do szkół partnerskich

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone